:: سال 16، شماره 4 - ( زمستان 1389 ) ::
جلد 16 شماره 4 صفحات 41-55 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی خصوصیات استاد خوب از نظر دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
الهه هرندی زاده1، امیر نعیمی2، دکتر غلامرضا پزشکی راد3، راضیه نامدار4
1- دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
2- دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ، eng.anaeimi@yahoo.com
3- گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
4- دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده:   (10907 مشاهده)
هدف از این پژوهش بررسی خصوصیات استاد خوب از نظر دانشجویان است. طرح پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه مورد مطالعه تحقیق 155 نفر از دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده110 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن را جمعی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تأیید کردند. برای تعیین پایایی پرسشنامه آزمون پیشاهنگ انجام شد و مقدار آلفای کرونباخ 82/0 به‌دست آمد. نتایج آزمونهای مقایسه میانگین نشان داد که بین جنسیت و رشته‌های تحصیلی دانشجویان با نظرهای آنها در باره خصوصیات یک استاد خوب اختلاف معناداری وجود ندارد؛ به عبارتی، دانشجویان با رشته‌های تحصیلی متفاوت در خصوص ویژگیهای یک استاد خوب دیدگاههای یکسانی داشتند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که پنج عامل دانش پژوهی، رفتاری، تکنیکی، ارتباطی و شخصی به ترتیب اهمیت در حدود 73 درصد از واریانس خصوصیات یک استاد خوب را تبیین می‌کنند.
واژه‌های کلیدی: استاد خوب، خصیصه دانش پژوهی، رفتاری، تکنیکی، ارتباطی و شخصی، دانشجویان
متن کامل [PDF 244 kb]   (1887 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: ۱۳۹۰/۵/۵


XML   English Abstract   Printسال 16، شماره 4 - ( زمستان 1389 ) برگشت به فهرست نسخه ها