:: سال 16، شماره 4 - ( زمستان 1389 ) ::
جلد 16 شماره 4 صفحات 117-133 برگشت به فهرست نسخه ها
ظرفیت سازی دانش عنصری برای شکل گیری پیامدهای کارآفرینانه در نتایج تحقیقات مؤسسات تحقیقات کشاورزی ایران
امیر علم بیگی 1، دکتر ایرج ملک محمدی2، دکتر علی اسدی2، دکتر بهروز زارعی3
1- دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران ، Alambaigi_80@yahoo.com
2- دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
3- دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
چکیده:   (9609 مشاهده)
هدف این پژوهش شناسایی نقش ظرفیت سازی دانش در شکل‌گیری پیامدهای کارآفرینانه در سازمان تحقیقات کشاورزی ایران بوده و از روش همبستگی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. جامعه‌ آماری شامل 2768 نفر از اعضای هیئت علمی و محققان مراکز و ایستگاههای تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بود که برای نمونه‌گیری از هر منطقه جغرافیایی کشور یک استان به تصادف انتخاب و از بین آنها به‌صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 320نفر(بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای در قالب طیف لیکرت بود که برای سنجش روایی آن از روش روایی تشخیصی و برای سنجش پایایی از روش پایایی ترکیبی استفاده شد. از بسته نرم افزاری Lisrel نسخه 54/8 برای مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) بهره گرفته شد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که ظرفیت سازی دانش از مؤلفه‌های خلق دانش، تفسیر دانش و نشر و توزیع دانش تشکیل شده است. بعد خلق و تفسیر دانش بر شکل‌گیری ابعاد تحقیق و توسعه کارآفرینانه از خود اثر معناداری را نشان می‌دهند، لیکن نشر دانش در نظام تحقیقات کشاورزی کشور نقش معناداری را از خود نشان نداد.
واژه‌های کلیدی: ظرفیت سازی دانش، تحقیق و توسعه کارآفرینانه، مدل یابی معادلات ساختاری.
متن کامل [PDF 226 kb]   (1405 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: ۱۳۹۰/۵/۵


XML   English Abstract   Printسال 16، شماره 4 - ( زمستان 1389 ) برگشت به فهرست نسخه ها