:: سال 12، شماره 4 - ( زمستان 1385 ) ::
جلد 12 شماره 4 صفحات 71-92 برگشت به فهرست نسخه ها
وضعیت سهم مشارکت دانشگاهها در بازنگری برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی
رضا نوروززاده، دكتر رضا محمودی، دكتر کورش فتحی واجارگاه، دكتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
چکیده:   (21984 مشاهده)
برنامه‎های درسی یکی از عناصر اصلی و مهم ارتقای کیفیت آموزش‎عالی و تناسب نگرش، دانش و مهارت دانش آموختگان دانشگاهها با آخرین دستاوردهای علمی، فناوری و نیاز بازار‎کار است. از این رو، بازنگری برنامه‎های درسی رشته‎های تحصیلی و روزآمد کردن آنها همواره مورد توجه بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سهم بازنگری برنامه‎های درسی رشته های تحصیلی دانشگا‎هها طی برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور(83-1379) انجام شده است. روش شناسی تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی (کیفی) است و جامعه آماری آن شامل 31 دانشگاه می شود که بازنگری برنامه درسی به آنها واگذار شده است. برای جمع‎آوری اطلاعات از چک لیستهای محقق ساخته و مصاحبه نیمه ساختارمند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای آمار توصیفی استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که 1. سهم واگذاری بازنگری برنامه درسی دانشگاههای دارای هیئت ممیزه بیشتر است؛ 2. بیشترین سهم واگذاری بازنگری برنامه درسی به گروه علوم انسانی و کمترین سهم به گروه هنر تعلق دارد؛ 3. بیشترین سهم واگذاری بازنگری برنامه درسی به دوره کارشناسی و کمترین سهم مربوط به دوره دکتری است؛ 4. بیشترین سهم واگذاری بازنگری برنامه درسی به دانشگاههای مستقر در تهران به ویژه دانشگاه تهران تعلق دارد؛ 5. نبود زیرساختهای مناسب، کمبود نیروهای متخصص و کارآمد در حوزه برنامه‎ریزی درسی، عدم رعایت اصول علمی در مراحل مختلف برنامه‎ریزی درسی، کمبود منابع مالی، نبود الگو یا راهنمای عملی برای برنامه‎ریزی درسی دانشگاهی و نبود الگوی فرایند نظارت و ارزیابی، قرائت حداقلی از برنامه‎های درسی، مقاومت برخی از اعضای هیئت علمی در مقابل تغییر برنامه درسی، عدم سازگاری روح واگذاری اختیارات با آزمون متمرکز دوره‎های کارشناسی‎ارشد و نداشتن انگیزه اعضای هیئت علمی برای مشارکت از جمله مشکلات دانشگاهها در خصوص فرایند بازنگری و تدوین برنامه های درسی دانشگاهی است.
واژه‌های کلیدی: نظام آموزش عالی، دانشگاه، برنامه ریزی درسی و بازنگری برنامه ‎های درسی.
     
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: ۱۳۸۵/۶/۱۵ | ویرایش نهایی: ۱۳۸۸/۷/۸


XML   English Abstract   Printسال 12، شماره 4 - ( زمستان 1385 ) برگشت به فهرست نسخه ها