:: سال 10، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1383 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 61-90 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانشجویان
دكتر عصمت فاضلی*
، Fazeli@irphe.ir
چکیده:   (19175 مشاهده)
مشاوره عامل مؤثری برای حل بسیاری از مسائل دانشجویان است. درحال حاضر، هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران دارای یک مرکز مشاوره دانشجویی است که در آن خدمات مشاوره به دانشجویان ارائه می‎شود. هدف اصلی پیمایش مقطعی حاضر بررسی تأثیر مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. الگوی نظری این پژوهش شامل عواملی مانند بهبود روابط متقابل درخانواده، کسب یا ارتقای مهارتهای اجتماعی، کسب و ارتقای خودپنداری مثبت و شغل‌یابی و رضایت شغلی می باشد. فرض بر این است که یاری رساندن به دانشجویان در این زمینه ها در حل مسائل تحصیلی و در نهایت، پیشرفت تحصیلی آنان مؤثرخواهد بود. جامعه آماری این تحقیق مراکز مشاوره دانشجویی بودند. یافته‎ها حاکی از آن است که بین مراکز مشاوره دانشجویی از نظر دارا بودن فضا و نیروی‎انسانی متخصص تفاوت چشمگیری وجود دارد؛ ارائه خدمات بعضی از آنها، از نظر اینکه قادر به رفع نیازهای روز افزون دانشجویان باشند، محدود است. ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که در میان عوامل چهارگانه کلیدی مدل نظری همبستگی وجود دارد. همچنین، نتایج عملیات رگرسیونی و مدل‎سازی معادله ساختاری نشان می‎دهد که مراکز مشاوره دانشجویی می‎توانند درموارد چهارگانه مذکور در مدل نظری به دانشجویان کمک کنند و این امر می تواند در حل مسائل آموزشی به پیشرفت تحصیلی مؤثر منجر شود. مهم‎ترین عامل در فرایند ارائه این خدمات، کمک به کسب و ارتقای خود پنداری مثبت در دانشجویان است. با توجه به تأثیر خدمات مراکز مشاوره دانشجویی، تقویت و توجه بیشتر به این نهادهای ارزشمند ضروری به نظر می‎رسد.
واژه‌های کلیدی: مراکز مشاوره دانشجویی، پیشرفت تحصیلی، بهبود روابط متقابل درخانواده، آموزش مهارتهای اجتماعی، ارتقای خودپنداری مثبت، شغل‌یابی و رضایت شغل
     
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: ۱۳۸۸/۷/۱۴ | ویرایش نهایی: ۱۳۸۸/۷/۱۴


XML   English Abstract   Printسال 10، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1383 ) برگشت به فهرست نسخه ها